โครงการเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานฯ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

altสำนักงาน กกพ. จัดโครงการเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานฯ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดเวที “โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน” ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13 ปีงบประมาณ  2560 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  สำนักงาน กกพ. และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในงานกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยนายประเทศ ศรีชมภู ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กกพ.  เป็นประธานเปิดงาน

                   ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมประมาณ 250 คน ประกอบด้วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ผู้ประกอบการ ตัวแทนท้องถิ่น ชุมชน ภาคการค้า อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน คพข. เขต 13 สำนักงาน กกพ.เขต 13 และการไฟฟ้าส่วนนครหลวง (MEA) ในพื้นที่ เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนด้านงานบริการและดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ โดยผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. (นายประเทศ ศรีชมภู บรรยายภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนสื่อสารผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าในประเด็นที่ได้ดำเนินการไป รวมถึงมาตรฐานสัญญาบริการไฟฟ้าที่มีผลใช้บังคับในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยทั่วประเทศกว่า 20 ล้านราย ) และผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. (นายวรพรรษ มีลาภ) ขึ้นเวทีชี้แจง ตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกับผู้แทน PEA  นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่องมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าจากผู้แทน MEA และการบรรยายสถานการณ์พลังงานและการผลิตพลังงานของประเทศ โดยผู้แทน ม.อ.

                   เวทีโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งได้ดำเนินงานไปแล้วใน 12 เขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน (เขต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12) รวม 74 จังหวัด โดยในปี 2560 กำหนดให้มีการดำเนินงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13  ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และนนทบุรี ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี (โรงแรมริชมอนด์) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โทรศัพท์ 0-2207-3599 ต่อ 890-1