โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ ณ จังหวัดระยอง


สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ จัดงานรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่

ณ จังหวัดระยอง

                 

นายประเทศ ศรีชมภู ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง/ ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่/ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (กฟน./PEA/ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ฯลฯ เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ อันจะเป็นการพัฒนาการให้บริการไฟฟ้าและการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการจัดการประชุมและรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 3 ครั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา โดยกำหนดจัดขึ้น 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา และระยอง) ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

                   การประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการต่อยอดจากการพัฒนามาตรฐานสัญญาบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th

หรือสอบถามที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. โทร. 022073599

 

ภาพกิจกรรมงานรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โทรศัพท์ 0-2207-3599 ต่อ 885