อะไรอยู่ใน ค่าไฟฟ้า?

อะไรอยู่ในค่าไฟฟ้า?
ท่านผู้อ่านเคยทราบหรือไม่ว่า ค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนั้นประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง ทำไมยิ่งใช้ไฟฟ้ามาก ค่าไฟฟ้าจะยิ่งสูงขึ้น นั่นก็เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายจากการนำ เข้าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพราะเชื้อเพลิงในบ้านเรามีปริมาณจำกัด จึงต้องมีการคิดอัตราแบบที่เรียกว่า “อัตราก้าวหน้า” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น และใช้อย่างประหยัด ซึ่งเมื่อเราดูค่าไฟฟ้าที่จ่ายกันอยู่ในปัจจุบัน จะพบว่ามีองค์ประกอบ 3 ส่วน
1. ค่าไฟฟ้าฐาน
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม