ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

alt


โดย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน
(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
(๔) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหรือเครือข่ายของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
(๕) ดำเนินการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
(๖) เสนอแนะมาตรการการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และการให้บริการพลังงาน
(๗) ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
(๘) สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
(๙) ปฏิบัตงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

 
 

นายวรพรรษ มีลาภ

ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

alt alt

นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์

ผู้ชำนาญการพิเศษ

นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช

ผู้ชำนาญการพิเศษ

alt alt

นายสมศักดิ์ ฐิติภัค

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวพิมสาย เขียวสุทธิ 

เจ้าหน้าที่วิชาการ

alt alt

างสาวชลหทัย ใจสมุทร

เจ้าหน้าที่วิชาการ

างสาวมุทิตา ศรีสงคราม

เจ้าหน้าที่วิชาการ

alt  

นายภูวกรดิษฐ์ ม่วงรุ่ง

พนักงานช่วยอำนวยการ

นางสาววรรณฉัตร ถาวรายุศม์

พนักงานช่วยอำนวยการ