Category: คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ
 
Files:
pdf.png คำสั่ง กกพ. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เขต ๑-๑๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

DownloadCreated
Size
Downloads
2561-08-02
13.23 MB
21
pdf.png ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

DownloadCreated
Size
Downloads
2561-03-14
373.3 KB
68
pdf.png ประกาศ กกพ. เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน พ.ศ. 2553

DownloadCreated
Size
Downloads
2560-12-14
58.07 KB
60
pdf.png อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-08-16
2.38 MB
315
pdf.png โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตร ระยะที่ 2 HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-08-16
839.17 KB
192
pdf.png ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ ๔๐/๒๕๕๗ เรื่อง แบบคำขอการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-07-01
79.55 KB
235
pdf.png ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-07-01
90.5 KB
288
pdf.png ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๓๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓) HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-07-01
653.41 KB
153
pdf.png ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.๒๕๕๒ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-06-27
1.28 MB
441
pdf.png ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๓) HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
2559-06-27
1.02 MB
190