กิจกรรม อบรม คพข. "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2)" ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)

alt

สำนักงาน กกพ. จัดโครงการ อบรมคพข. "คพข.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) - ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน" ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์) เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ภายใต้โครงการ “คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2” หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน กกพ. โดยมี คพข. เขต 10,11,และ 12 เข้าร่วม ณ โรงแรมเวียงดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2558

            ภายในงาน มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และความคืบหน้างานด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน โดยผู้แทนสำนักงาน กกพ. (นายประเทศ ศรีชมภู ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์) ในช่วง “คพข. ควรรู้ (ก้าวทันงานกำกับฯ)”  และการบรรยายให้ความรู้แก่ คพข. เรื่อง “พลังงานสากล” โดยนายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ตลอดจนการบรรยายเรื่อง "ระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" โดย ดร.อาทิตย์ โสตรโยม วิศวกรระดับ 9 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (นายนที สิทธิประศาสน์) นอกจากนี้ คพข. ยังได้เดินทางไปศึกษางานระบบผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอนเนอยี่ จำกัด ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลของเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานที่ 11 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา ของ กฟผ.  ในการนี้ คพข. ยังได้มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนทรรศนะด้านระบบพลังงาน ดำเนินการโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ นักวิชาการประจำหลักสูตร ในช่วง “เปิดมุมรู้ สร้างมุมคิด พัฒนางานจิตอาสา” อีกด้วย

                โครงการ “คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้” เป็นโครงการที่สำนักงาน กกพ. โดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จัดขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้ในภารกิจงานด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กกพ. และ คพข. ซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นกลไกของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในการกำกับกิจการพลังงาน โดยจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ใน 4 ภาคทั่วประเทศ (ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558) 

ข้อมูลโรงไฟฟ้า บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
       บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอนเนอยี่ จำกัด บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเปลืทลายปาล์มที่เป็นเศษเหลือจากขบวนการผลิตน้ำมันปาล์มจากผลปาล์ม 


ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา ของ กฟผ.

   เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภามีความหมายว่า แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร

เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพื้นทีส่วนใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เป็น เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลัง การผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

เขื่อนรัชชประภา เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2530 แต่เดิมนั้นสามารถเดินทางได้โดยจาก อำเภอพนม แต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนประกอบด้วยเหวจำนวนมากเส้นทางดังกล่าวจึงต้องปิดตัวลงโดยปัจจุบันสามรถเดินทางโดยผ่านอำเภอบ้านตาขุน เขื่อนรัชชประภา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปี พ.ศ. 2531

ภาพกิจกรรม อบรม คพข. "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2)" ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)

/18
Views

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599