โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน พื้นที่เขต 13


 
กำหนดการ 
 

โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13

                   โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13 เป็นโครงการที่สำนักงาน กกพ. จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ตลอดจน คพข. ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในงานกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมถึงมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอีกด้วย

                   โดยในปี 2560 สำนักงาน กกพ. ร่วมกับสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานฯ ในเขต 13 ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยเป็นการจัดเวทีในพื้นที่จำนวน 5 เวที (กรุงเทพฯ 3 เวที นนทบุรี 1 เวที และสมุทรปราการ 1 เวที) โดยเวทีแรกจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ (ห้อง SKY 1) ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีการดำเนินการโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานฯ มาแล้วตั้งแต่ปี 2553 ใน 12 เขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน (เขต 1-12)  รวม 74 จังหวัดทั่วประเทศ

                   สำหรับรูปแบบการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เวทีละประมาณ 150 คน ประกอบด้วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ผู้ประกอบการ ตัวแทนท้องถิ่น ชุมชน ภาคการค้า อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน คพข. เขต 13 สำนักงาน กกพ.เขต 13 พลังงานจังหวัด และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในพื้นที่ เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนด้านงานบริการและดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ โดยจะมีการบรรยายบทบาทภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานและการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ตลอดจนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) โดยผู้แทนสำนักงาน กกพ. การบรรยายสถานการณ์การใช้พลังงานและการผลิตพลังงานของประเทศ โดยผู้แทนสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการนำเสนอข้อมูลความรู้เรื่องมาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า โดยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนช่วงถาม - ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะด้านพลังงานจากผู้เข้าร่วมเวที โดยมีการบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเวที  ในการนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกเป็นฐานข้อมูลเครือข่ายของสำนักงาน กกพ. เพื่อประโยชน์ในการกำกับกิจการพลังงานต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ.
โทร. 022073599

 
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน
2. เพื่อสื่อสารองค์กร / ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน (ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)
3. เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  โดยนำเสนอช่องทางการร้องเรียนของ คพข. รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ คพข. และ สนง.กกพ. แต่ละเขต
4. รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสนับสนุนกลไกงานกำกับกิจการพลังงาน
5. สร้างกลไกการดำเนินงานร่วมในพื้นที่ (กฟน. / สนง.กกพ. / สนง.กกพ.เขต / สถาบันการศึกษา)
6. บันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้พลังงานเพื่อใช้ในการสื่อสารกับเครือข่ายต่อไป 
 

ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
1. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13
2. พลังงานจังหวัด
3. ผู้ประกอบการพลังงานในพื้นที่
4. คพข. เขต 13
5. ผู้ใช้พลังงานภาคส่วนต่างๆ
6. ท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม
7. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2559

พื้นที่เขต 13 alt ที่ชื่อจังหวัด 
กรุงเทพฯ1 กรุงเทพฯ2  กรุงเทพฯ3 จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดนนทบุรี
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2559

พื้นที่เขต 10 alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2558

พื้นที่เขต 7 alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2557

พื้นที่เขต 3 alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2556

พื้นที่เขต 2  alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก  จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่เขต 12  alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดสตูล  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา

ไฟล์บรรยายในงานเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน พื้นที่เขต 10  
   
1. "โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน"
(เพื่อสื่อสารภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานสู่ประชาชน) ปี 2559
โดย นายวรพรรษ มีลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
2. "โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน พ.ศ.2559
โดย นายวรพรรษ มีลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์