โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่

ชื่อโครงการ : ศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่
alt
กำหนดการ
ครั้งที่ สถานที่ วันที่
1 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ วันศกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
2 โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
3 โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
4 โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่)

1.
 หลักการและเหตุผล

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมิติในงานกำกับกิจการพลังงาน ได้มุ่งเน้นผลักดันการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานเชิงรุก ให้ผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองตามมิติในงานกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักรับรู้สิทธิของผู้ใช้พลังงานและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงานให้ผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเป็นธรรมและยอมรับการกำกับกิจการพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายย่อย) โดยได้ดำเนินการออกประกาศมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการไฟฟ้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ครอบคลุมทั่วถึงกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ

 

โดยที่ผ่านมาปี 2559 ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ.ได้ดำเนินโครงการกำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขตพื้นที่ ทั่วประเทศ   โดยได้จัดทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ใช้พลังงาน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต และผู้ประกอบกิจการพลังงาน (กฟน./กฟภ.) ทั้งในส่วนกลาง (นโยบาย) และส่วนพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานกำกับกิจการพลังงาน อีกทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงานในมิติของงานกำกับกิจการพลังงาน โดยให้ผู้ใช้พลังงานทุกภาคส่วน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต และผู้ให้บริการไฟฟ้าทั้ง 13 เขตพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า สำหรับในปี 2560 นี้ สำนักงาน กกพ.       ยังเล็งเห็นว่าการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่างๆ ยังคงมีความสำคัญและต้องดำเนินการพัฒนายกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมครอบคลุมทั่วถึงกับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกประเภท ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามมิติในงานกำกับกิจการพลังงานต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1    เพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่) ที่มีความเหมาะสมเป็นธรรมและเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามมิติในงานกำกับกิจการพลังงาน

2.2    เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางและกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.3    เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางให้ผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการพลังงานได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ในกระบวนการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1    ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5  

3.2    คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 13 เขต

3.3    ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

3.4   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3.5   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3.6   หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอัยการสูงสุดภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ alt
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา alt
ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา alt
ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง alt
ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร alt


จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599