การสรรหา คพข. 2561

การสรรหา คพข. 2561

 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3 (วาระปี 2561-2565) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561
 แบบฟอร์มใบสมัคร
 ►ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3
 ►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3
 
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3
    เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน
    เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด..............(๗๗ จังหวัด)
    ✦ เรียน อธิบดีผู้พิพากษาภาค (๑-๙)
    เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
    เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
    เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    เรียน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
    เรียน หน่วยงาน....
    ✦ เรียน นายอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3
    ✦ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด..............(๗๗ จังหวัด)
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3
    ✦ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด..............(๗๗ จังหวัด)
 
 กำหนดการจัดเวทีประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหา คพข. (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561)
 บทความเพื่อประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข.
 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข.
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข.
 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
   

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599