คำสั่ง กกพ. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

 ►คำสั่ง กกพ. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เขต ๑-๑๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ( ดาวน์โหลด   13.2 MB )


จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599