กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 3


alt

สำนักงาน กกพ. จัดงานปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 3

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จัดงานปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยเป็นการให้ความรู้ทั้งระบบ เพื่อให้ คพข. มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่เป็นกลไกของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ประธาน กกพ.) เป็นประธานเปิดงาน และ น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
        ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน และการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน” โดย นายประเทศ ศรีชมภู ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางและภาพรวมพลังงานไทยในระยะต่อไป” โดย นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน และการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดย นายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนการเสวนาหัวข้อ “คพข. งานจิตอาสาเพื่อผู้ใช้พลังงาน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายประเทศ ศรีชมภู ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายสาคร พยัคฆเรือง อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุรชัย สุวรรณชัยรักษ์ อดีตประธาน คพข. เขต 2 นายคงภพ มณีวรรณ อดีตประธาน คพข. เขต 5 นายรัชฏ์อดิเทพ วิธูชุลี อดีตประธาน คพข. เขต 10 และนายสุวรรณ อ่อนรักษ์ อดีตประธาน คพข. เขต 12 ดำเนินรายการโดย น.ส.พิมสาย เขียวสุทธิ เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. โดยมีการเปิดให้ คพข. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
       สำหรับผู้เข้าร่วมภายในงานปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 3 ครั้งนี้ ประกอบด้วย คพข. เขต 1-13 กกพ. ผู้บริหารสำนักงาน กกพ. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1-13 และส่วนอำนวยการและประสานงานสำนักงานประจำเขต รวมประมาณ 190 คน
        คพข. เป็นกลไกในการสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงานของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยทำหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการของการไฟฟ้าต่างๆ เช่น ไฟตก ไฟดับ มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เป็นต้น
        คพข. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งจาก กกพ. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีวาระ 4 ปี ทำหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานที่ กกพ. กำหนด รวม 13 เขตทั่วประเทศ จำนวนเขตละ 11 คน ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ คพข. ผ่านสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คพข. และการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานได้ที่ www.erc.or.th
หรือสอบถามที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. โทร. 0-2207-3599