โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน พื้นที่เขต 10


alt กำหนดการalt 
   
   
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน
2. เพื่อสื่อสารองค์กร / ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน (ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)
3. เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  โดยนำเสนอช่องทางการร้องเรียนของ คพข. รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ คพข. และ สนง.กกพ. แต่ละเขต
4. รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสนับสนุนกลไกงานกำกับกิจการพลังงาน
5. สร้างกลไกการดำเนินงานร่วมในพื้นที่ (กฟภ. / กฟผ. / สนง.กกพ. / สนง.กกพ.เขต / สถาบันการศึกษา)
6. บันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้พลังงานเพื่อใช้ในการสื่อสารกับเครือข่ายต่อไป 
 

ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
1. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10
2. พลังงานจังหวัด
3. ผู้ประกอบการพลังงานในพื้นที่
4. คพข. เขต 10
5. ผู้ใช้พลังงานภาคส่วนต่างๆ
6. ท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม
7. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2559

พื้นที่เขต 10 alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2558

พื้นที่เขต 7 alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2557

พื้นที่เขต 3 alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน ปี 2556

พื้นที่เขต 2  alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก  จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่เขต 12  alt ที่ชื่อจังหวัด 
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดสตูล  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา

ไฟล์บรรยายในงานเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน พื้นที่เขต 10  
   
1. "โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน"
(เพื่อสื่อสารภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานสู่ประชาชน) ปี 2559
โดย นายวรพรรษ มีลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
2. "โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน พ.ศ.2559
โดย นายวรพรรษ มีลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์