วีดีทัศน์รวมภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5