บทบาท คพข กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

บทบาท คพข. กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของไทยด้านกิจการไฟฟ้าและ ก๊าซธรรมชาติในระบบท่อ มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สกพ. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการ โดยมีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขต (คพข.) 

ปิดดูในรูปแบบของ e-book

  ► บทบาท คพข. กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ( ดาวน์โหลด   16,316 Kb )