ใบแจ้งค่าไฟรูปแบบใหม่ และอะไรอยู่ในค่าบริการ

ใบแจ้งค่าไฟรูปแบบใหม่ และอะไรอยู่ในค่าบริการ
ปัจจุบัน ค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 คือ บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะคิดค่าบริการรายเดือนเท่ากับ 8.19 บาท/เดือน ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณน้อย
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 คือ บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป จะคิดค่าบริการรายเดือนเท่ากับ 38.22 บาท/เดือน