มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า

มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดย กกพ.
altมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดย กกพ.      

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก) ทั่วประเทศที่มีกว่า 20 ล้านราย โดยออกประกาศ กกพ. ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการไฟฟ้า 3 ราย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) ต้องดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญ 12 ประเด็น ดังนี้

1. การไฟฟ้าจัดให้มีข้อผูกพันในสัญญาให้บริการไฟฟ้า และเผยแพร่สัญญาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ
2. การไฟฟ้ามีหน้าที่ตรวจสอบมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบที่กำหนด (สัญญาเดิมมิได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้)
3. การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียม ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า (สัญญาเดิมมิได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้)
4. การจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งให้ส่ง ณ สถานที่อื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ตกลงได้ นอกเหนือจากส่งไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้า (สัญญาเดิมกำหนดให้ส่งเฉพาะสถานที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น)
5. การไฟฟ้าต้องเก็บข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ (สัญญาเดิมมิได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้)
6. กำหนดระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ลงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยหลังจากนั้น หากยังไม่มีการชำระ การไฟฟ้าต้องมีหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย 5 วัน จึงจะงดจ่ายไฟฟ้าได้ (สัญญาเดิมมิได้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนไว้)
7. ขั้นตอนการงดจ่ายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กกพ. กำหนด (ประมาณ 5 - 6 วัน) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะเสียค่าธรรมเนียมตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าต่อเมื่อมีการงดจ่ายไฟฟ้าแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล  สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า โดยมีเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด (สัญญาเดิมมิได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการขอยกเว้นการใช้สิทธิการงดจ่ายไฟฟ้าไว้)
8. กรณีมิเตอร์มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำกว่าจริง จะปรับปรุงยอดเพื่อเรียกเก็บย้อนหลังได้ตามเวลาที่ตรวจพบแต่ไม่ให้เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (สัญญาเดิมกำหนดให้เรียกเก็บได้ตามจริง เช่น หากมีการตรวจพบว่า มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำกว่าจริง 5 ปี   ก็จะเรียกเก็บย้อนหลัง 5 ปี)
9. การไฟฟ้าต้องจ่ายดอกผลที่เกิดจากการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ในรูปแบบของการหักลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มคิดดอกผลให้ตั้งแต่ปี 2558 ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย ประเภทรัฐวิสาหกิจ และจะเริ่มจ่ายคืนครั้งแรกในรอบบิลไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สัญญาเดิมมิได้มีกำหนดให้คืนดอกผลที่เกิดจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า)
10. การต่อไฟฟ้าคืนหลังจากงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ต้องดำเนินการทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)  (สัญญาเดิมมิได้กำหนดไว้)
11. การไฟฟ้าต้องให้บริการทั่วไปตามมาตรฐานการคุณภาพบริการ ที่ กกพ. กำหนด  (สัญญาเดิมมิได้กำหนดไว้)
12. หากมีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องจัดการแก้ไขฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธี ซึ่งต้องประกาศกำหนดเวลาและขั้นตอนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ (สัญญาเดิมมิได้กำหนดไว้)
 
 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีการกำกับติดตามประเมินผล โดยได้ร่วมกับที่ปรึกษา (วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ม.ราชภัฏเชียงใหม่) จัดโครงการกำกับติดตามประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า ตลอดจนการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานสัญญาฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 3 ราย โดยมีการเก็บข้อมูลใน 13 เขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน ทั้งในรูปแบบของการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามออนไลน์และรูปแบบของจดหมาย และมีการจัดเวทีเพื่อสื่อสารผลการประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการใน 6 จังหวัดทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 เพื่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนางานกำกับกิจการพลังงาน โดยผลการประเมิน ผู้ให้บริการไฟฟ้า มีการรับรู้ในระดับมาก ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการรับรู้ในระดับปานกลาง และทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้ามาก ตลอดจนมีข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้า และสำหรับปี 2560 สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการต่อยอดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ต่อไป
 
สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น ที่ออกตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบ

 
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมจะได้รับการคุ้มครองตามประกาศฯ และสัญญาดังกล่าว โดยไม่ต้องจัดทำสัญญาฉบับใหม่  ทั้งนี้ ในปี 2559 สำนักงาน กกพ. จะมีการประชาสัมพันธ์และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ ภายใต้โครงการ “กำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขตพื้นที่” ต่อไป
 
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558 ( ดาวน์โหลด   55.7 Kb )
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ของ กฟภ. ( ดาวน์โหลด   50,969 Kb )          ►หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติฯ ของ กฟภ. ( ดาวน์โหลด   414 Kb )
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ของ กฟน. ( ดาวน์โหลด   52,708 Kb )          ►หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติฯ ของ กฟน. ( ดาวน์โหลด   538 Kb )
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ของ กฟส. ( ดาวน์โหลด   157 Kb )               ►หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติฯ ของ กฟส. ( ดาวน์โหลด   546 Kb )
 

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. โทร. 022073599