ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

alt


โดย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน
(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
(๔) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหรือเครือข่ายของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
(๕) ดำเนินการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
(๖) เสนอแนะมาตรการการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และการให้บริการพลังงาน
(๗) ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
(๘) สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
(๙) ปฏิบัตงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรในฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

 
 

นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

นางชลหทัย ใจสมุทร

ผู้ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ ฐิติภัค

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวพิมสาย เขียวสุทธิ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวมุทิตา ศรีสงคราม 

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาววรรณฉัตร ถาวรายุศม์

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นายภูวกรดิษฐ์ ม่วงรุ่ง

พนักงานช่วยอำนวยการ