e-book: วารสาร กกพ. คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 จากปลายน้ำถึงต้นน้ำ กำกับกิจการพลังงาน ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ชื่อหนังสือ :      วารสาร กกพ. คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 จากปลายน้ำถึงต้นน้ำ กำกับกิจการพลังงาน ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
หมวดหมู่ :      วารสาร (Journal)
จำนวนหน้า :      24
ภาพปก :      cover
e-book :      เปิด e-book