รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3


(๑) นายณรงค์ สุขพยัคฆ์
ผู้แทน จ.นครสวรรค์
ประธานกรรมการ


(๒) นายประคอง แจ่มจ่าย
ผู้แทน จ.ชัยนาท
กรรมการ


(๓) นายประพนธ์ อุดมทอง
ผู้แทน จ.นครสวรรค์
กรรมการ


(๔) นายกมล สีดาพันธ์
ผู้แทน จ.ลพบุรี
กรรมการ


(๕) นายเมธา ญาดี
ผู้แทน จ.สิงห์บุรี
กรรมการ


(๖) นางสาวอัจฉรา คะสีทอง
ผู้แทน จ.เพชรบูรณ์
กรรมการ


(๗) นายประสิทธิ์ ประชากรพิทักษ์
ผู้แทน จ.เพชรบูรณ์
กรรมการ


(๘) นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ์
ผู้แทน จ.อุทัยธานี
กรรมการ


(๙) นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.อุทัยธานี
กรรมการ


(๑๐) นายทองเหมาะ ชื่นกุศล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สิงห์บุรี
กรรมการ


(๑๑) นายชัยนันท์ สุวรรณสถิตย์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ชัยนาท
กรรมการ