รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 7


(๑) นายสุวาวิโรจน์ จันลา
ผู้แทน จ.สระแก้ว
ประธานกรรมการ


(๒) นางอำภา แสงทอง
ผู้แทน จ.นครนายก
กรรมการ


(๓) นายอดิศวร์ วงษ์วัง
ผู้แทน จ.ปทุมธานี
กรรมการ


(๔) นายปัญญา คงปาล
ผู้แทน จ.ปทุมธานี
กรรมการ


(๕) นายนิต สุ่นกุล
ผู้แทน จ.ปราจีนบุรี
กรรมการ


(๖) นางสุรีย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้แทน จ.พระนครศรีอยุธยา
กรรมการ


(๗) นางสาวอัชณา บุญแจ้ง
ผู้แทน จ.สระบุรี
กรรมการ


(๘) นางสาวนาฎธิชา ชั้วทอง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.อ่างทอง
กรรมการ


(๙) ว่าที่ ร.ต.หิรัญ พิมพาลัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นครนายก
กรรมการ

(๑๐) นางสาวชลดา บุญเกษม
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.พระนครศรีอยุธยา
กรรมการ