รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 6


(๑) นายสันทนา ธรรมสโรจน์
ผู้แทน จ.นครราชสีมา
ประธานกรรมการ


(๒) นายวิชชุ ชุปวา
ผู้แทน จ.นครราชสีมา
กรรมการ


(๓) นายปฐมเกียรติ ไชยคำ
ผู้แทน จ.นครราชสีมา
กรรมการ


(๔) นายอนันต์ สุธรรมาภิวัฒน์
ผู้แทน จ.ชัยภูมิ
กรรมการ


(๕) นายมนูญ มนูขจร
ผู้แทน จ.บุรีรัมย์
กรรมการ


(๖) นายสมศักดิ์ อยู่นาน
ผู้แทน จ.สุรินทร์
กรรมการ


(๗) นางศิริพร บุตรเพชร
ผู้แทน จ.สุรินทร์
กรรมการ


(๘) นายอุทัยรัชต์ ปรีชา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นครราชสีมา
กรรมการ


(๙) นางวิจิตรา ชูสกุล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สุรินทร์
กรรมการ


(๑๐) นายวีระพล สุดตรง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.บุรีรัมย์
กรรมการ