รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 8


(๑) นายมานิต อินศวร
ผู้แทน จ.ชลบุรี
ประธานกรรมการ


(๒) นายจำรูญ วงศ์กำภู
ผู้แทน จ.ฉะเชิงเทรา
กรรมการ


(๓) นายสมชาย กล่อมสวัสดิ์
ผู้แทน จ.ตราด
กรรมการ


(๔) ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต
ผู้แทน จ.จันทบุรี
กรรมการ


(๕) นายอนุชาติ ทนศิริ
ผู้แทน จ.ระยอง
กรรมการ


(๖) นายสรรเสริญ วงษ์จันทร์
ผู้แทน จ.ระยอง
กรรมการ


(๗) นายประทีป รอดกระจับ
ผู้แทน จ.ชลบุรี
กรรมการ


(๘) นายวิทยา ปิยะพงษ์
ผู้แทน จ.ชลบุรี
กรรมการ


(๙) นายอาคม ภูติภัทร์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ตราด
กรรมการ


(๑๐) จ.ส.อ.ศักดา ทองประสิทธิ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ฉะเชิงเทรา
กรรมการ


(๑๑) นายสุภรัฐ ขวัญเมือง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ระยอง
กรรมการ