รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 9


(๑) นายผสันต์ ธัมปราชญ์
ผู้แทน จ.นครปฐม
ประธานกรรมการ


(๒) นางสายพิน อุ่นเมืองอินทร์
ผู้แทน จ.สมุทรสาคร
กรรมการ


(๓) นายศุภลักษณ์ ติเยาว์
ผู้แทน จ.นครปฐม
กรรมการ


(๔) นายสุพรรณ เมธสาร
ผู้แทน จ.สุพรรณบุรี
กรรมการ


(๕) นางพยุงศรี นวาวัตน์
ผู้แทน จ.กาญจนบุรี
กรรมการ


(๖) นายศุภชัย พรอริยพรหม
ผู้แทน จ.กาญจนบุรี
กรรมการ


(๗) นางยุพิน เถิงจาง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สุพรรณบุรี
กรรมการ


(๘) นายปฏิวัติ อุ่นเมืองอินทร์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สมุทรสาคร
กรรมการ


(๙) นายสรวุฒิ จงสกุล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.กาญจนบุรี
กรรมการ


(๑๐) นายมานพ ขันทอง
คพข.ประเภทสัดส่วน จ.สุพรรณบุรี
กรรมการ


(๑๑) นายบุญเชิด เมฆสมศรี
คพข.ประเภทสัดส่วน จ.สมุทรสาคร
กรรมการ