รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 10


(๑) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
ผู้แทน จ.สมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ


(๒) นายไตรพันธ์ คงกำเนิด
ผู้แทน จ.เพชรบุรี
กรรมการ


(๓) นางกอบแก้ว คุตตวัส
ผู้แทน จ.ราชบุรี
กรรมการ


(๔) นายบุญส่ง ใจชื่น
ผู้แทน จ.ราชบุรี
กรรมการ


(๕) นางสาวธนพร บางบัวงาม
ผู้แทน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ


(๖) นางอัจฉรีย์ บัวงาม
ผู้แทน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ


(๗) นายวัชรินทร์ เอกดำรงค์
ผู้แทน จ.ระนอง
กรรมการ


(๘) นายสุรัติ มัจฉา
ผู้แทน จ.ชุมพร
กรรมการ


(๙) นางสาวมยุรี ดวงภูมิเมศ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สมุทรสงคราม
กรรมการ


(๑๐) นายอดิเทพ วิธูชุลี
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ราชบุรี
กรรมการ


(๑๑) นางพจมาน สุขอำไพจิตร
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ชุมพร
กรรมการ