รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 11


(๑) นายอุส่าห์ ดวงจันทร์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการ


(๒) นายทวีชัย อ่อนนวน
ผู้แทน จ.กระบี่
กรรมการ


(๓) นายอดิศักดิ์ อัคสินธวังกูร
ผู้แทน จ.ภูเก็ต
กรรมการ


(๔) นายธรรมนูญ นาคขำ
ผู้แทน จ.สุราษฎร์ธานี
กรรมการ


(๕) นายชนะพงศ์ พันธ์สนิท
ผู้แทน จ.สุราษฎร์ธานี
กรรมการ


(๖) นายเอิบ สารานิตย์
ผู้แทน จ.นครศรีธรรมราช
กรรมการ


(๗) นายสายัญ ประหารภาพ
ผู้แทน จ.นครศรีธรรมราช
กรรมการ


(๘) นายสมบูรณ์ จินดาพล
ผู้แทน จ.พังงา
กรรมการ


(๙) นายบุญชอบ ทองโอ
ผู้แทน จ.ตรัง
กรรมการ


(๑๐) นายสมยศ ถิ่นปกาสัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.กระบี่
กรรมการ


(๑๑) นายประวีณ จุลภักดี
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สุราษฎร์ธานี
กรรมการ