รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 12


(๑) นายดนยา สะแลแม
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ปัตตานี
ประธานกรรมการ


(๒) นายสำเริง สุดสวาท
ผู้แทน จ.พัทลุง
กรรมการ


(๓) นายมาหะมะมูสือนิ กะจิ
ผู้แทน จ.ยะลา
กรรมการ

(๔) นายอาลิฟ เบ็ญยานุสรณ์
ผู้แทน จ.นราธิวาส
กรรมการ


(๕) นายมะฮาซาบูเลาะ สะแลแม
ผู้แทน จ.ปัตตานี
กรรมการ


(๖) นายเสถียร มณีโรจน์
ผู้แทน จ.สงขลา
กรรมการ


(๗) นายทนง จันทร์แท่น
ผู้แทน จ.สงขลา
กรรมการ


(๘) นายสุวรรณ อ่อนรักษ์
ผู้แทน จ.สงขลา
กรรมการ

(๙) นายชานนท์ เจะหะมะ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ยะลา
กรรมการ

(๑๐) นางสาวอรัญญา พุ่มประดิษฐ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นราธิวาส
กรรมการ


(๑๑) นายสาฝีอี โต็ะบู
ผู้แทน จ.สตูล
กรรมการ