รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 13


(๑) นายวีรวิทย์ หาญประสิทธิ์กำธร
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นนทบุรี
ประธานกรรมการ


(๒) นายสิวกรณ์ สุวรรณวนิช
ผู้แทน จ.นนทบุรี
กรรมการ


(๓) นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
ผู้แทน จ.สมุทรปราการ
กรรมการ


(๔) นางสาวศิริกาญจน์ รังกลาง
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
กรรมการ


(๕) นายรวีวัฒน์ สนธิเวโรจน์
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
กรรมการ


(๖) นายณัฐศักดิ์ มอไธสง
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
กรรมการ


(๗) นายชวน ชูจันทร์
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
กรรมการ


(๘) นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
กรรมการ


(๙) นางสุธิดา โกญจนาท
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
กรรมการ


(๑๐) นายภุชงค์ กนิษฐชาต
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นนทบุรี
กรรมการ


(๑๑) นายภราดร วรรณกสิณ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.สมุทรปราการ
กรรมการ