รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 1


(๑) นายจรูญ คำปันนา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ลำพูน
ประธานกรรมการ


(๒) นายสุรเดช อุดมสม
ผู้แทน จ.เชียงใหม่
กรรมการ


(๓) นายนิติธร เทพเทวิน
ผู้แทน จ.เชียงใหม่
กรรมการ


(๔) นายแปลก เดชะบุญ
ผู้แทน จ.เชียงราย
กรรมการ


(๕) นายมนตรี พลประสิทธิ์
ผู้แทน จ.เชียงราย
กรรมการ


(๖) นายปฐมพล ชุมภู
ผู้แทน จ.พะเยา
กรรมการ


(๗) นายเรืองศักดิ์ ชมภูพวง
ผู้แทน จ.แม่ฮ่องสอน
กรรมการ


(๘) นางมยุเรศ แลวงค์นิล
ผู้แทน จ.ลำปาง
กรรมการ


(๙) นางสาววารินทร์ วงษ์วรรณ
ผู้แทน จ.ลำพูน
กรรมการ


(๑๐) นางประไพ อมรศักดิ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.เชียงใหม่
กรรมการ


(๑๑) นายประยูรณ์ ศิริน้อย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.แม่ฮ่องสอน
กรรมการ