รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 2


(๑) นายสุวิทย์ สั่งสมธนะ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.พิษณุโลก
ประธานกรรมการ


(๒) นายมงคล มั่นเขตวิทย์
ผู้แทน จ.กำแพงเพชร
กรรมการ


(๓) นางจารุณี มหาวัน
ผู้แทน จ.ตาก
กรรมการ


(๔) นายสุรชัย สุวรรณชัยรักษ์
ผู้แทน จ.น่าน
กรรมการ

(๕) นายวิทูรย์ สุรจิตต์
ผู้แทน จ.แพร่
กรรมการ


(๖) นายสมศักดิ์ สุวิชัย
ผู้แทน จ.อุตรดิตถ์
กรรมการ


(๗) นายพาน ศรีทัศน์
ผู้แทน จ.พิจิตร
กรรมการ


(๘) นายประพันธ์ ระลึกมูล
ผู้แทน จ.พิษณุโลก
กรรมการ


(๙) นายกรวิชญ์ ถนอมนวล
ผู้แทน จ.สุโขทัย
กรรมการ


(๑๐) นายสำรวย ผัดผล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.น่าน
กรรมการ


(๑๑) นายตระการ คุณาวุฒิ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.พิจิตร
กรรมการ