รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 4


(๑) นายรพีวัฒน์ ราษฎร์นิยม
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.นครพนม
ประธานกรรมการ


(๒) นายวัฒนา บุตุธรรม
ผู้แทน จ.ขอนแก่น
กรรมการ


(๓) นายรัตภูมิ มานิชพงษ์
ผู้แทน จ.ขอนแก่น
กรรมการ


(๔) นางวัชราภรณ์ วัฒนขำ
ผู้แทน จ.เลย
กรรมการ


(๕) นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู
ผู้แทน จ.หนองบัวลำภู
กรรมการ


(๖) นายสมพงษ์ บาลไธสงค์
ผู้แทน จ.หนองคาย
กรรมการ


(๗) สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์
ผู้แทน จ.สกลนคร
กรรมการ


(๘) นางลักขณา คำเถื่อน
ผู้แทน จ.นครพนม
กรรมการ


(๙) ผศ.พิศมัย ธารเลิศ
ผู้แทน จ.อุดรธานี
กรรมการ


(๑๐) นายประเสริฐ พูนศรี
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
กรรมการ


(๑๑) นายเสาร์ บุญยอ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.หนองบัวลำภู
กรรมการ