รายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5


(๑) นายดำรง รัตนเวฬุ
ผู้แทน จ.ร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ


(๒) นายประดิษฐ์ บุตราช
ผู้แทน จ.มหาสารคาม
กรรมการ


(๓) นายเพียร ละทารุณ
ผู้แทน จ.อำนาจเจริญ
กรรมการ


(๔) นายรัฐสภา นามเหลา
ผู้แทน จ.มุกดาหาร
กรรมการ

(๕) นายเลิศศักดิ์ มูลสาร
ผู้แทน จ.ยโสธร
กรรมการ


(๖) นายประพันธ์ พบูประภาพ
ผู้แทน จ.กาฬสินธุ์
กรรมการ


(๗) นางสุวรรณา สาคร
ผู้แทน จ.ศรีสะเกษ
กรรมการ


(๘) นายคำพอง เทพาคำ
ผู้แทน จ.อุบลราชธานี
กรรมการ


(๙) นายคงภพ มณีวรรณ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ยโสธร
กรรมการ


(๑๐) นางสาวพิมมาดา แอศิริ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ร้อยเอ็ด
กรรมการ


(๑๑) นายสุพรรณ สาคร
ผู้แทนภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ
กรรมการ