การมีส่วนร่วมในงานกำกับกิจการพลังงาน (งาน คพข. และเครือข่าย)

รูปแบบงานการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน ของสำนักงาน กกพ.

 

1. คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

 

“รู้จัก คพข.”


คพข. คือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้ใช้พลังงาน (ผู้ช้ไฟฟ้า) ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน 2550 (พ.ร.บ.) เพื่อมาเป็นกลไกของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาแก่ กกพ.ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน เป็นต้น ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน 2550 มาตรา 98 กำหนดให้มี คพข. จำนวน เขต ละ 11 คน (มีประธาน 1 คน และกรรมการไม่เกิน 10 คน) ตามเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานที่ กกพ. ประกาศ โดย กกพ. ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน รวม 13 เขต ทั่วประเทศ ประกอบด้วย

เขต 1 มี 6 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ. ประจำเขต อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขต 2 มี 8 จังหวัด คือ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ. ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก
เขต 3 มี 6 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และ ลพบุรี โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ. ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์
เขต 4 มี 8 จังหวัด คือ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และขอนแก่น โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ. ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น
เขต 5 มี 8 จังหวัด คือ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ. ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี
เขต 6 มี 4 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ. ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา
เขต 7 มี 7 จังหวัด คือ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดสระบุรี
เขต 8 มี 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
เขต 9 มี 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดกาญจนบุรี
เขต 10 มี 6 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดราชบุรี
เขต 11 มี 6 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขต 12 มี 6 จังหวัด คือ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดสงขลา
เขต 13 มี 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีที่ตั้ง สนง.กกพ.ประจำเขต อยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี

จากเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานดังกล่าว แต่ละเขตจะมี คพข. เขต ละ 11 คน (แบ่งไปตามสัดส่วนจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าของแต่ละจังหวัดในเขต) ดังนั้น คพข. ชุดแรกที่มีการรับสมัคร สรรหา และแต่งตั้ง ไปเมื่อ 1 สิงหาคม 2553 จึงมีจำนวน 143 คนและทำหน้าที่ โดยมีวาระ 4 ปี (จะครบวาระของ คพข. ชุดแรก 31 กรกฏาคม 2557) ทั้งนี้ หลักการสำคัญของการได้มาซึ่ง คพข. ตามที่ พ.ร.บ. กำหนดไว้คือ จะเป็นผู้ใช้พลังงานในเขตจังหวัดตามที่มีการประกาศ ดังนั้นคุณสมบัติของ คพข. จึงถูกกำหนดอย่างเปิดกว้าง โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีชื่อในทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัดนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันรับสมัคร และเพื่อเป็นการเปิดกว้างในการคัดสรรจากจำนวนผู้สมัครของแต่ละพื้นที่จังหวัด กกพ. จึงกำหนดให้ คัดสรร คพข. โดยวิธีการจับสลาก

ในส่วนการทำหน้าที่ของ คพข. ทั้ง 13 เขต จะมีการคัดเลือกประธาน 1 คน และ คพข. ไม่เกิน 10 คน โดยเมื่อ คพข. ได้รับแต่งตั้งจาก กกพ. ก็จะปฏิบัติหน้าที่ในเขตโดยมี สนง.กกพ. ประจำเขตพื้นที่ เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการกลั่นกรองการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ก็ได้กำหนดประเภทเรื่องร้องเรียนที่จะเสนอต่อ คพข. ไว้ตามมาตรา 100 และ มาตรา 103 คือ การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต (การไฟฟ้าฯ) และเรื่องที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวจะนำมาสู่การไกล่เกลี่ย และพิจารณาเพื่อหาข้อยุติต่อไป นอกจากไกล่เกลี่ยและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว คพข. ก็สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงาน ได้ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด ซึ่งที่ผ่านมา คพข. ทั้ง 13 เขต ก็ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ไปประมาณ 100 เรื่อง/ปี และจากข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของ คพข. จึงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตัด ต่อไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการชำระค่าไฟฟ้าล่าช้า (กฟภ.107 บาท/กฟน.40บาท) ,การขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ,ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า, การปรับหลักเกณฑ์ประเภท ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว,จัดทำสัญญาบริการไฟฟ้ามาตรฐาน เป็นต้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของ คพข. นั้น สนง.กกพ. ได้ออกระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ โดยมี สนง.กกพ. ประจำเขต ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระเบียบประกาศ ประกอบด้วย
(1) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน เกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2553
(2) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีปฏิบัติงานของ คพข. พ.ศ. 2553 *
(3) ประกาศ กกพ. เรื่องวิธีการสรรหา คพข. พ.ศ. 2553 *
(4) ประกาศ กกพ. เรื่องการแบ่งเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน พ.ศ. 2553*
(5) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมของ คพข. พ.ศ. 2553
(6) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของ คพข. พ.ศ. 2555
(7) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552
(8) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีปฏิบัติงานของ คพข. พ.ศ. 2557
(*ระเบียบในข้อ (2) (3) ถูกยกเลิก และ (4) มีการปรับปรุงบางส่วนเพื่อจะใช้ในการสรรหา คพข. ชุดที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการสรรหาในปี 2557)

ทั้งนี้ การที่ คพข. มีที่มาจากผู้แทนผู้ใช้พลังงานและมีคุณสมบัติเปิดกว้างตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. นั้น สนง.กกพ. ก็มีหลักสูตรอบรมพัฒนา คพข. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดช่วง 4 ปี ภายใต้โครงการ “คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซึ่งที่ผ่านมาของ คพข. ชุดปัจจุบัน สนง.กกพ.ได้จัดโครงการอบรมพัฒนา คพข.และเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ คพข. ทั้งหมด รวม 5 ครั้ง โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ คือ
(1) ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานของ กกพ.
(2) มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้า มาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย
(3) กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
(4) ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(5) การพัฒนากระบวนคิดเชิงระบบเพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์ คพข. 5 ด้าน
(6) การดูงานด้านพลังงานในต่างประเทศ
(7) การสรุปบทเรียนในการดำเนินงานตามภารกิจ คพข.

alt สำหรับบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเสนอแนะต่อ กกพ. นั้น คพข. ก็ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ คพข. 5 ด้าน ที่ผ่านการมีส่วนร่วมคิดของ คพข. ทั้งหมดและนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานของ คพข. ชุดแรกนี้ (2555-2557) โดย สนง.กกพ. ได้สนับสนุนงบประมาณให้มีการดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ประกอบด้วย
(1) การจัดการเรื่องร้องเรียนเชิงรุกเพื่อลดข้อร้องเรียน
(2) การสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความรู้กับประชาชน
(3) การประชาสัมพันธ์ คพข.
(4) การพัฒนาศักยภาพ คพข.
(5) การพัฒนาความรู้ด้านพลังงานชุมชน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คพข. ได้แก่การจัดโครงการและกิจกรรม เช่นการประชุมสัมมนาร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน การจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักแก่ประชาชนในด้านพลังงาน การจัดเวทีประชาสัมพันธ์เพื่อให้รู้จัก คพข. และช่องทางการร้องเรียน การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านพลังงานชุมชน ซึ่งในช่วงเวลาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมไปประมาณ 100 โครงการ

การทำความรู้จักกับ คพข. ภายใต้คุณสมบัติ ที่มา องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ. และ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เห็นถึงกลไกเสริมงานด้านการกำกับกิจการพลังงาน ในส่วนของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและการมีส่วนร่วมในงานกำกับกิจการพลังงาน ที่มีการเปิดให้ผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินงาน ซึ่งในโอกาสที่จะมีการสรรหา คพข. ชุดใหม่เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่แทน คพข. ชุดปัจจุบันที่จะหมดหน้าที่นั้น สนง.กกพ. จึงขอเชิญชวนผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. ของ แต่ละจังหวัด ต่อไป โดยในเบื้องต้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือ สอบถามที่ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สนง.กกพ. โทร 02 207 3599 ในวันและเวลาราชการ

“ คพข. คุ้มครองผู้ใช้ เข้าใจผู้ประกอบการ พลังงานไทย ยั่งยืน”

alt

alt

ตัวอย่างกิจกรรมเวทีการจับสลาก
รายชื่อเพื่อสรรหา คพข. ปี พ.ศ.2557 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขตทั่วประเทศ
 
 

ขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต และ คพข. เพื่อยุติเรื่องร้องเรียน

alt

 

การพัฒนาบทบาทภาคประชาชนภายใต้กลไกของ “คพข.”

จัดทำโครงการ “คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ดำเนินการมาแล้วรวม 4 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านพลังงาน ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ร่วมของ สนง.กกพ. และ คพข. ที่จะใช้ดำเนินการร่วมกันในปี 2555 – 2557 ประกอบด้วย


1. สร้างเครือข่ายฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในเรื่องพลังงาน
2. ประชาสัมพันธ์ คพข. และภารกิจงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
3. พัฒนาศักยภาพ คพข. เพื่อนำความรู้ไปสู่ผู้ใช้พลังงาน
4. จัดการเรื่องร้องเรียนเชิงรุก (เพื่อลดข้อร้องเรียน)
5. ให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพลังงานชุมชนในรูปแบบต่างๆ (เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินงาน)

 
ตัวอย่างโครงการ “คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซึ่งจัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 12 ครั้ง
alt alt alt alt
alt alt alt alt

การพัฒนาศักยภาพ คพข. ในโครงการ "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ปี 2553-2557

1. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข. : การเจรจาไกล่เกลี่ย/ความรู้ด้านงานกำกับกิจการพลังงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน จัดเวียนทั้ง 4 ภาค เพื่อให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านพลังงาน ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ร่วมของ สนง.กกพ. และ คพข. ที่จะใช้ดำเนินการร่วมกันในปี 2555 – 2557
3. หลักสูตรกระบวนคิดเชิงระบบเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ คพข. ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ คพข. แต่ละเขต และยุทธศาสตร์ในภาพรวมร่วมกับ สนง.กกพ.
4. ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อนบ้าน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (เมืองเสิ่นเจิ้นและไถซาน ในมณฑลกวางตุ้ง) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ
5. สรุปบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ คพข. ทั้ง 13 เขต

 
ตัวอย่างโครงการ “คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซึ่งจัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 12 ครั้ง
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
 

 

 

2. งานพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน

 

1. วัตถุประสงค์
• เพื่อสื่อสารองค์กร / ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน
• สร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน (ภารกิจ กกพ. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)
• เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยนำเสนอช่องทางการร้องเรียนของ คพข. รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ คพข. แต่ละเขต
• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้พลังงานในประเด็นต่าง ๆ
• รับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
• สร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกับ กฟภ. ของแต่ละพื้นที่
• บันทึกฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อใช้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ฯ
 
2. พื้นที่ดำเนินงาน

ปี 2553 จัดในพื้นที่ 1 เขต ครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 8 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ปี 2554 จัดในพื้นที่ 3 เขต ครอบคลุม 18 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 1 เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
• เขต 5 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
• เขต 9 กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร

ปี 2555 จัดในพื้นที่ 3 เขต ครอบคลุม 18 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 4 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และขอนแก่น
• เขต 6 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
• เขต 11 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และตรัง

ปี 2556 จัดในพื้นที่ 2 เขต ครอบคลุม 12 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 2 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร
• เขต 12 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี

ปี 2557 จัดในพื้นที่ 1 เขต ครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 3 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี

ปี 2558 จัดในพื้นที่ 1 เขต ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 7 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก

ปี 2559 จัดในพื้นที่ 1 เขต ครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 10 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี

ปี 2560 จัดในพื้นที่ 1 เขต ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย
• เขต 13 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ

alt alt

เครือข่ายจะเป็นฐานสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ / เป็นรูปแบบงานการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างคู่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับกิจการพลังงาน (ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่างๆ รวมถึงพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนต่อกิจกรรมในภาครัฐ ที่มีความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยรูปแบบของการศึกษาคือ
• ศึกษาบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศ
• ศึกษาตัวอย่างการมีส่วนร่วมในหลายโครงการของภาครัฐ
• สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการด้านพลังงาน และนำผลข้อมูลที่ได้มาประมวลเป็นคู่มือการปฏิบัติต่อการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในลักษณะต่างๆ ที่สมควรนำมาใช้ในงานกำกับกิจการพลังงาน
 
altเป็นแบบแผนปฏิบัติที่ใช้อ้างอิงในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมฯ
 
alt นำมาปรับใช้ในกระบวนการของ สนง. กกพ. เช่นกระบวนการตาม
รธน.67 วรรค 2 หรืออื่นๆ
 
alt alt alt alt

alt

 

 

 

 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายฯ (ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

คือการนำเทคโนโลยี web application มาใช้ในการจัดการเพื่อให้ผู้ใช้งาน (ฝ่ายงานต่างๆ ของ สนง.กกพ.) สามารถเข้าถึงข้อมูลของระบบร่วมกัน และทุกฝ่ายสามารถส่งเข้าข้อมูลที่ต้องการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกิจกรรมของฝ่ายงานนั้นๆ เข้าสู่ระบบ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานร่วมกัน
alt
 

 

 

 

5. ช่องทางสื่อสารกับ คพข. และเครือข่าย เพื่อสื่อสารนโยบายและรับฟังความคิดเห็น

 

1. จัดทำวารสาร “กกพ. คนกำกับ” ราย 2 เดือน ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่ทั่วไป
alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
2. คู่มือสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน เพื่อเผยแพร่ภารกิจงานในการกำกับกิจการพลังงานต่อผู้ใช้พลังงาน ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในงานกำกับกิจการพลังงาน
alt alt alt alt
alt alt alt

 

3. จัดทำเอกสารเผยแพร่อื่นๆ เพื่อให้ความรู้และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน
alt alt alt

 

4. จัดหาช่องทางสื่อสารยังจุดพื้นที่ให้บริการ
alt alt alt alt alt

 

5. เว็บไซต์คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน www.erc.or.th ในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
alt

 

6. เว็บไซต์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

alt

 

7. เฟซบุ๊ค (Facebook) ชื่อ วารสารคนกำกับ สำนักงาน กกพ. (https://www.facebook.com/konkamkab.erc)

alt
 

end faq